FOAM ADHESIVE
HOMEPAGE / PRODUCT
Simeks Adhesive (Red 15 Kg)
Simeks Adhesives (Transparent 15 Kg)
Simeks Adhesive (Red 15 Kg)
Simeks Adhesives (Transparent 15 Kg.)
Simeks adhesive (Red 3 Kg)
Simeks Adhesives (Transparent 3 Kg.)
Simeks Adhesive (Red 15 Kg)
Simeks Adhesives (Transparent 15 Kg.)
Simeks Adhesive (Red 240Kg. Barrel)
Simeks Adhesives (Transparent 240 Kg. Drum)
Simeks Adhesive (Red 1000 Kg. IBC)
Simeks Adhesives (Transparent 1000 Kg. IBC)
cellulosic Thinner
Simeks Adhesive (White 25 Kg.)
Simeks Yapıştırıcı (Pembe 25 Kg.)
Hot-Melt Adhesives
Glue Candle
MEMBERSHIP
1. Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No : 11 - 38070 Kayseri / TÜRKİYE
+90 352 321 15 51 (pbx)
+90 352 321 31 62